Bases de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places d’enginyer industrial interí a l’ajuntament d’Andratx

07-Setembre-2023

S'ha aprovat la convocatòria i bases reguladores dels procés selectiu, amb l'objecte de la creació d'un borsí específic d'enginyer industrial de l'Ajuntament d'Andratx.

El termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB, de les següents formes:

TELEMÀTICAMENT: a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Andratx (https://andratx.sedelectronica.es/) per instància general. Per poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic o Cl@ve pin.

(obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques)

PRESENCIALMENT (només per a persones físiques): Al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament d'Andratx obligatòriament amb cita prèvia (08:30 a 13:30 de dilluns a divendres) o a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.