Bases subvenció esportistes destacats andratx 2023

31-Agost-2023

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular ajudes i subvencions públiques per a promocionar la pràctica de l'esport local que concedeix l'Ajuntament d'Andratx durant l'any 2023. Amb el qual, es pretén fomentar l'excel·lència en l'esport i premiar als esportistes destacats com a mitjà per aconseguir donar una major projecció a l'esport del municipi tal i com indica el Pla estratègic de subvencions 2023-2025 de l'ajuntament d'Andratx al seu punt 7.3 d'objectius estratègics d'Esports.

Tot referent als esportistes locals en competicions oficials d'àmbit autonòmic, estatal i internacional durant els anys 2022 i 2023, comprenent les competicions celebrades entre els mesos de setembre de 2022 fins a agost de 2023 (tots dos inclosos).

A fi de la present convocatòria, s'entendran competicions oficials, les següents:

- Campionats de Mallorca.

- Campionats de Balears.

- Campionats d'Europa.

- Campionats mundials.

- Excepcionalment, competicions nacionals o internacionals similars o de rellevància significativa, sempre que aquella similitud o rellevància sigui degudament justificada pel Tècnic superior d'Esports de l'Ajuntament d'Andratx.

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir del dia 4 de setembre fins al 22 de setembre de 2023, tots dos inclosos, o fins que s'esgoti el crèdit de la convocatòria . Les sol·licituds es podran presentar, d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de les següents formes:

PRESENCIALMENT (només per a aquells subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/15*):

-En el Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament d'Andratx obligatòriament amb cita prèvia (08.30 a 13.30 de dilluns a divendres) o en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de Comunitats Autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

- Per correu postal. En aquest cas, presentar els documents dins d'un sobre obert, amb la finalitat que el personal de l'oficina de Correus pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotats en el resguard justificatiu de la presentació.

TELEMÀTICAMENT: a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Andratx (https://andratx.sedelectronica.es/). Per a poder dur a terme un registre telemàtic cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve pin.