Bases subvencions entitats esportives competicions nacionals 21-22 i 22-23

16-Setembre-2023

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular les ajudes i subvencions públiques que concedeix l'Ajuntament d'Andratx durant l'any 2023 a entitats esportives per participació en lligues nacionals, amb caràcter oficial, realitzades fora de la CAIB en les temporades 2021-2022 i 2022-2023.

Podran sol·licitar subvencions: Entitats i associacions sense finalitat de lucre inscrites en el Registre Municipal d'associacions de l'Ajuntament d'Andratx amb domicili social situat en el municipi d'Andratx i que s'incloguin en l'àmbit d'Esports.

Una vegada aprovades les presents bases de la convocatòria per la Junta de Govern Local, seran objecte de publicació en el BOIB. Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex 1 d'aquesta convocatòria i es presentaran en el termini de 7 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB.