CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE LA RUA 2023

02-Febrer-2023

A partir de dimecres, dia 8 de febrer de 2023, ja us podreu incriure.

L’objecte d’aquesta resolució és aprovar la convocatòria pública de premis de la Rua de Carnaval de l’Ajuntament d’Andratx per a l’any 2023.

 

Poden ser persones beneficiàries totes aquelles persones interessades que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i la resta de normativa aplicable.


 

 

A) ANDRATX

1.- CONCENTRACIÓ 

Dissabte dia 18 de febrer a les 16:30 la concentració es realitzarà al Passeig de Son Mas amb sortida a les 17:00h.


 

 

2.- ITINERARI

L’itinerari tindrà sortida a l’avinguda Son Mas i passarà per Plaça Espanya; determinant-se els altres punts de l’itinerari posteriorment atenent a les circumstàncies del municipi i fent-se públic a la pàgina web de la corporació. 


 

 

3.- INSCRIPCIONS

Lloc: SAC a l’Ajuntament d’Andratx de 8:30 h a 14:00 h. o de manera telemàtica omplint el formulari de “Instància General”. Hauran de indicar nom de la comparsa, nombre de participans i si van acompanyats de vehicles i/o animals. En el cas dels vehicles, hauran d’aportar la matrícula i les dades del conductor del dia de l’event.

 

Termini: comença el dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (s’anunciarà a les xerxes socials de l’Ajuntament d’Andratx) i finalitza 16 febrer de 2023, ambdós inclosos.  

 

A la inscripció s’anomenarà un responsable del grup, que assistirà a Sa Rua i haurà d’estar localitzable en tot moment per part de l’organització.


 

Els participants en categories individuals i parelles podran inscriure’s al moment de la concentració i al punt de sortida.

 

Els participants hauran de dur la seva pròpia música per tot el recorregut. 


 

 

4.- CATEGORIES

-Premi comparsa de més de 10 components

-Premi comparsa entre 3 i 10 components

-Premi a la millor animació en comparsa

-Premi individual adult

-Premi parella (podrà estar formada per dos adults o un adult i un menor)

-Premio individual Infantil

-Premi parella infantil


 

 

5.- JURAT

El jurat per qualificar als participants de la Rua d’Andratx 2023, estarà integrat per 5 membres  representants de les Associacions i Clubs inscrits al Registre Municipal d’Associacions.


 

Actuarà com a President el membre de més edat i de Secretari el més jove.


 

Si algun premi queda desert els acords presos pel Jurat seran inapel·lables.

 

El jurat estarà situat sobre l’escenari situat a la Plaça d’Espanya i puntuaran segons el criteris valoratius d’aquestes bases reguladores. 


 

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat premiarà als participants tenint en compte els següents criteris valoratius:

a) Originalitat

b) Confecció

c) Animació

 

Totes les votacions es realitzaran puntuant  de l’1 al 5, essent 1 el mínim i 5 el màxim. En cas d’empat, el jurat tindrà la potestat d’ampliar criteris i donar punts de més degudament motivats.


 

 

7.- PREMIS

Els premis de la Rua 2023 seran el següents:

-Premi comparsa de més de 10 components: Primer Premi: 700.- €, Segon Premi: 500.- €,Tercer Premi: 300.- €

-Premi comparsa entre 3 i 10 components: Primer Premi: 400.- €, Segon Premi: 300.- €,Tercer Premi: 200.- €

-Premi a la millor animació: Primer Premi 250.- €

-Premi individual adult: Primer Premi: 100.- €, Segon Premi: 50 - €.

-Premi parella adults: Primer Premi: 150.- €

-Premio individual Infantil: Primer Premi: 100.- € Segon Premi: 50- €.

-Premi parella infantil: Primer Premi: 150.- € 


 

Es condiciona l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i suficient.


 

 

8.- LLIURAMENT DE PREMIS

El premi només es farà efectiu per transferència bancària. Per a la seva efectivitat, els premiats hauran de lliurar aquest Val acompanyat del document “Sol·licitud de transferència bancària per a pagamentsde cadascun dels premiats, en el SAC (servei d’atenció a la ciutadania) d’aquest Ajuntament d’Andratx, degudament emplenat.


 

El termini de presentació de la sol·licitud serà de 90 dies naturals des de la comunicació de la concessió del premi. 


 

 

9.-NORMES DE DESFILADA DE LA RUA I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS


 

9.1 IDENTIFICACIÓ

Al moment de la inscripció es farà entrega als participants de números identificatius de diferents colors segons la categoria en la qual participi. 

Els participants hauran de dur el número identificatiu a un lloc visible que possibiliti la identificació.


 

9.2 VEHICLES

Es permet la participació amb qualsevol tipus de vehicles; sempre que tinguin com a màxim 8 metres de llargada, i que la documentació i l’assegurança estiguin al corrent.


 

9.3 DESFILADA

- L’ordre de desfilada el marcaran els organitzadors segons l’ordre d’entrada de les inscripcions. Començaran els individual infantil i parella infantil, individual adult i parella adult, comparsa de 3 a 10 components, comparsa de més de 10 components, comparses amb animals (cavalls, i altres).

- Per tal d’afavorir la fluïdesa de la rua, la distància màxima entre comparsa i comparsa serà de 3 metres.

- Les comparses efectuaran coreografies o figures en moviment durant el recorregut. Quan passin per davant del jurat podran efectuar coreografies aturades amb una durada màxima d’un minut.

- El jurat estarà situat sobre l’escenari situat a la Plaça d’Espanya i puntuaran segons el criteris valoratius d’aquestes bases reguladores. 


 

- L’ús de pirotècnia està prohibida i, per tant, podrà ser confiscada per l’organització.

- Queda restringit l’accés al recinte de la plaça d’Espanya dels animals per la seva seguretat i la dels assistents.


 

 

10.-ALTRES CONSIDERACIONS. 

1. El no seguiment de les pautes descrites en aquestes bases reguladores, suposaran la desqualificació del grup o la persona participant.

2. La participació a la rua d’Andratx comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.  

 

B) RUA S’ARRACÓ


 

1.- CONCENTRACIÓ

Diumenge dia 19 de febrer a les 12:00h la concentració es farà a l’inici del carrer França  (Henriettas) amb sortida a les 12:30h.


 

 

2. - ITINERARI

Sortida des de Henriettas, seguint per: - C/ França – Plaça Toledo  - Plaça Weyler.


 

 

3.- INSCRIPCIONS

Lloc: SAC a l’Ajuntament d’Andratx de 8:30 h a 14:00 h. o de manera telemàtica omplint el formulari de “Instància General”. Hauran de indicar nom de la comparsa, nombre de participans i si van acompanyats de vehicles i/o animals. En el cas dels vehicles, hauran d’aportar la matrícula i les dades del conductor del dia de l’event.

 

Termini: comença el dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (s’anunciarà a les xerxes socials de l’Ajuntament d’Andratx) i finalitza 16 febrer de 2023, ambdós inclosos.  

 

A la inscripció s’anomenarà un responsable del grup, que assistirà a Sa Rua i haurà d’estar localitzable en tot moment per part de l’organització.


 

Els participants en categories individuals i parelles podran inscriure’s al moment de la concentració i al punt de sortida.

 

Els participants hauran de dur la seva pròpia música per tot el recorregut. 


 

 

4.- CATEGORIES

- Premi comparsa (a partir de 3 components)

- Premi millor disfressa adults (individual o parelles) 

- Premi millor disfressa Infantil (individual o parelles)


 

 

5.- JURAT

El jurat per qualificar als participants de la Rua 2023, estarà integrat per 3 membres  representants de les Associacions i Clubs inscrits al Registre Municipal d’Associacions.

Actuarà com a President el membre de més edat i de Secretari el més jove.

Si algun premi queda desert els acords presos pel Jurat seran inapel·lables.

El jurat estarà situat sobre l’escenari ubicat a la Plaça Weyler i puntuaran segons el criteris valoratius d’aquestes bases reguladores.


 

 

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat premiarà als participants tenint en compte els següents criteris valoratius:

a) Originalitat

b) Confecció

c) Animació


 

Totes les votacions es realitzaran puntuant de l’1 al 5, essent 1 el mínim i 5 el màxim, en cas d’empat el jurat tindrà la potestat d’ampliar criteris i donar punts de més degudament motivats.


 

7.- PREMIS

Els premis de la Rua 2023 seran el següents:


 

- Premi comparsa: Primer Premi: 400.- €, Segon Premi: 300.- €,Tercer Premi: 200.- €


 

- Premi millor disfressa adult: 150.- € Segon Premi: 100.- €


 

- Premi millor disfressa infantil: 150.- € Segon Premi: 100.- €


 

Es condiciona l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i suficient.


 

 

8.- LLIURAMENT DE PREMIS

El premi només es farà efectiu per transferència bancaria. Per a la seva efectivitat els premiats hauran de lliurar aquest Val acompanyat del document “Sol·licitud de transferència bancària per a pagamentsde cadascun dels premiats, en el SAC (servei d’atenció a la ciutadania) d’aquest Ajuntament d’Andratx, degudament emplenat.


 

El termini de presentació de la sol·licitud serà de 90 dies naturals des de la comunicació de la concessió del premi. 


 

 

9.-NORMES DE DESFILADA DE LA RUA I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS


 

9.1 IDENTIFICACIÓ

Al moment de la inscripció es farà entrega als participants de números identificatius de diferents colors segons la categoria en la qual participi. Els participants hauran de dur el número identificatiu a un lloc visible que possibiliti la identificació.


 

9.2 VEHICLES


 

Es permet la participació amb qualsevol tipus de vehicles; sempre que tinguin com a màxim 8 metres de llargada, i que la documentació i l’assegurança estiguin al corrent.


 

9.3 DESFILADA

- L’ordre de desfilada el marcaran els organitzadors segons l’ordre d’entrada de les inscripcions. Començaran els infantil, adult i en darrer lloc comparses.

- Per tal d’afavorir la fluïdesa de la rua, la distància màxima entre comparsa i comparsa serà de 3 metres.

- Les comparses efectuaran coreografies o figures en moviment durant el recorregut. Quan passin per davant del jurat podran efectuar coreografies aturades amb una durada màxima d’un minut.

- El jurat estarà situat sobre l’escenari situat a la Plaça Weyler i puntuaran segons el criteris valoratius d’aquestes bases reguladores. 

- L’ús de pirotècnia està prohibida i, per tant, podrà ser confiscada per l’organització.


 

 

10.-ALTRES CONSIDERACIONS. 

1. El no seguiment de les pautes descrites en aquestes bases reguladores, suposaran la desqualificació del grup o la persona participant.

2. La participació a la rua d’Andratx comporta l’acceptació plena d’aquestes bases. 

3. Aquests premis es regiran per aquesta convocatòria i la resta de normativa aplicable en matèria de subvencions llevat d’allò que no resulti aplicable per l’especialitat dels premis d’acord amb la disposició addicional 10 de la LGS.