INFORMACIÓ SOBRE LES ACTUACIONS EXEMPTES DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA O COMUNICACIÓ PRÈVIA

04-Agost-2022

Així com estipula la Llei 2/2020, no serà exigible la obtenció de la llicència urbanística ni comunicació prèvia d'obres, als supòsits següents:

1.- Les obres d'escassa entitat constructiva i econòmica amb pressupost inferior a 3.000€ (No es poden acumular en un mateix any obres superiors a aquest pressupost a una mateixa ubicació) sempre que:

- Sigui a sòl urbà
- No afectin al subsòl, ni a elements estructurals, ni alterin distribució interior ni condicions d’habitabilitat (s’executi, substitueixi o elimini envans).
- No es modifiqui l’aspecte exterior
- Siguin en la seva integritat a l’interior d’un habitatge, d’un local o en interior de zones comuns d’edifici d’habitatges.
- No s'executin en edificis declarats béns d'interès cultural o catalogats
- Han de ser obres en edificis legals, no poden ser edificacions o construccions en situació de fora d'ordenació.

Les obres podran consistir en:
a) Execució, substitució i/o reparació de revestiment, arrebossats, enrajolaments, aïllaments, paviments, falsos sòtils o cels rasos.
b) Reparació puntual d’instal·lacions, que inclogui o no la substitució de maquinària o comptadors, de sanejament, fontaneria, electricitat, gas, telecomunicacions, climatització, solar tèrmica, domòtica etc. Sempre que no suposi el traçat de noves xarxes, la substitució d’una xarxa per altra nova, ni s’afecti al subsol. No es poden ubicar els comptadors, maquinària i instal·lacions en la façana de l’immoble, ni ser visible des de la via pública.
c) Substitució i/o reparació de sanitaris.
d) Substitució i/o reparació de fusteria i serralleria interior existent.
e) Pintura interior.
f) Substitució i/o reparació de portes i/o cabines de l’ascensor.

2.- El manteniment del sòl, la vegetació i l'activitat agrària en general quan no impliqui construcció ni la transformació de la condició o les característiques essencials dels terrenys.

Les actuacions podran consistir en:
- Preparar i llaurar els terrenys
- La instal·lació de reg

3.- Neteja i desbrossament de terrenys si no s’altera la rasant natural del terreny.

 

PROCEDIMENT

- A tots els supòsits descrits no és exigible la sol·licitud de llicència urbanística o comunicació prèvia d’obres


- Si les obres a executar al supòsit 1 superen el pressupost de 3.000€ (s’acumulin o no en un mateix any i ubicació) s’ha de tramitar una comunicació prèvia d’obres, que trobarà a l’enllaç següent https://andratx.sedelectronica.es/catalog/t/bf1143f8-6727-4542-9d22-cb232f11fafa


- En cas de ser necessària per a l’execució de l’obra l’ocupació de via pública, s’haurà de tramitar l’autorització corresponent que trobarà a l’enllaç següent https://andratx.sedelectronica.es/catalog/t/cbca93f9-89a4-45c8-88fd-1de05c272e57

- En cas d’execució d’obres vinculades a una activitat és obligatòria la presentació a l’Ajuntament d’un projecte d’activitats a efectes informatius, tot i que les obres es troben exemptes de llicència urbanística o comunicació prèvia.